OTP Ingatlan
Somfa Liget VII. ütem
Budapest, X. kerület

Rozsdaövezeti tájékoztó

Tájékoztató a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról a 44/2021. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A támogatás igénybevételével feltételei:

A támogatás feltételeként került meghatározásra, hogy a lakás vásárlójának

  • magyar állampolgárnak kell lennie, vagy
  • olyan személynek, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
  • bevándorolt, letelepedett jogállással rendelkező, vagy
  • hontalan jogállású

Ha a lakásban az igénylő a vásárlással résztulajdont szerez, a támogatást az igénylő az őt megillető tulajdoni hányad arányában önállóan igényelheti.

További feltétel, hogy a támogatást igénylőnek nem lehet a NAV-nál nyilvántartott köztartozása, a lakást az ingatlannyilvántartásban lakás megnevezéssel feltüntették, illetve bejegyzésre került a nyilvántartásba az igénylő tulajdonjoga.

A támogatás mértéke

A támogatás megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett, 5%-os áfa összegével. Az adásvételt igazoló számlaként az igénylő, mint vevő nevére szóló, a lakás értékesítéséről kiállított, az Áfatv. 82. § (2) bekezdése alapján 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított és az adásvételi szerződés szerinti, a szerződéskötés időpontjában és a számla kiállításának időpontjában a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában szereplő belföldi adóalany vállalkozó által kiállított számla fogadható el.

A támogatás igénylése

A támogatás az adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár kiegyenlítését követően az igénylő tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és a lakás teljes vételáráról kiállított számla vagy a vételár utolsó részletéről kiállított részszámla megfizetésének évét követő naptári év szeptember 30. napjáig igényelhető (a határidő jogvesztő). Ha az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés és a vételár kiegyenlítése eltérő évben történik, akkor az időben későbbi időpontot kell figyelembe venni a határidő számításánál.

A támogatás a lakás elhelyezkedése szerinti rozsdaövezeti akcióterületet lehatároló kormányrendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be elektronikusan, postai úton vagy személyesen a kormányablaknál is. A támogatás iránti kérelmeket a beérkezést követő 30 napon belül bírálják el.

A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni

  • adásvételi szerződés, a lakás elhelyezkedése szerinti rozsdaövezeti akcióterületet lehatároló kormányrendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően kiállított és teljesített, a lakás teljes vételárát és az 5%-os általános forgalmi adót tartalmazó számla vagy részszámlák,
  • a teljes vételár kiegyenlítésének igazolására az eladó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata és
  • végleges használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a lakóépület megépültét igazoló hatósági bizonyítvány.

A támogatás iránti kérelmeket - a beérkezés sorrendjében - a Kincstár a beérkezést követő 30 napon belül bírálja el. A Kincstár a támogatás iránti kérelmek érdemi elbírálásának megkezdéséről az igénylőt nem tájékoztatja. A kérelem elbírálása során a Kincstár ellenőrzi a támogatás e rendelet szerinti igénybevételi feltételeinek meglétét, a kérelemhez csatolt dokumentumok teljességét, és a feltételek fennállása esetén megállapítja a támogatás összegét.

Amennyiben a kérelem hibásan vagy hiányosan került benyújtásra, úgy legfeljebb 30 napos határidővel hiánypótlásra van lehetőség. Ez az idő a kérelem elbírálásába nem tartozik bele, tehát akár egy hónappal is kitolódhat a döntés megszületése (támogatói okirat kiállítása vagy elutasítás).

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, a megítélt támogatás összegétől függetlenül támogatói okiratot állít ki

A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül a MÁK folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára. A kérelem elutasítása ellen kifogás benyújtásának nincs helye.

Jelen tájékoztató csupán információs jelleggel bír és kizárólag a 444/2021. (VII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján készült, így esetleges jogszabályváltozásokért vagy egyéb az igénylés folyamatának technikai jellegű változásaiért az Eladó felelősséget nem vállal.

Kapcsolat